GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu ‘’Gizlilik Sözleşmesi’’ (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır…………………………….. adresinde mukim FORMU DOLDURA KİŞİ (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta YESILYURT MAH. 4312 SK. NO: 18 IÇ KAPI NO: 3 KEPEZ/ANTALYA adresinde mukim VETTALKS ÖZEL SAGLIK HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LTD.STI (bundan böyle ‘’VETTALKS” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. ÜYE ve VETTALKS bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir. 1. Amaç: Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir. İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz. 2. Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı: İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, VETTALKS’ın kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar. Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir. Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir. Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır. 3. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları: Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 8. maddeye uygun olarak feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz olarak şekilde Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder: a) Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak, b) Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek, c) Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli Gizli Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek, d) Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak, e) İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme'nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, tespiti sonucunda idari işlemlerin başlayacağına, f) İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak. 4. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi: Gizli Bilgiyi alan Tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4. madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır: a) Gizli Bilgi alındığı tarihte, Gizli Bilgiyi alan Tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa, b) Gizli Bilgiyi alan Tarafın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa, c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Gizli Bilgiyi alan Tarafın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse, d) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa, e) Gizli Bilgiyi alan Tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Gizli Bilgiyi açan Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle, f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan Tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa. 5. Gizli Bilginin Mülkiyeti: Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir. 6. Sorumsuzluk Hali: Bu Sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle, kullanan Tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü kayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır. 7. Sözleşmenin İhlali: 7.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilginin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden Taraf, meydana gelebilecek, Mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca; a) Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan Taraf daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir. b) Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa tespit edildiğinde önce uyarı verileceği, buna karşı 15 iş gün içerisinde gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde mahkeme yoluyla ilerleneceği, bu durumda da tüm maliyetlerin karşı tarafta olacağı ve gizli bilgi veren Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır. 7.2 Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez. 8. Sözleşmenin Süresi İşbu Sözleşme, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren DÖRT (4) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz olacaktır. Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa ait olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebi halinde imha edilecektir. 9. Uyuşmazlıkların Halli: Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, anlaşmazlıklara bakmaya Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır. 10. Masraflar: Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek harcamaları diğer Taraftan talep etmemeyi kabul eder. 11. Sözleşmenin Bütünü ve Tadilat: Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer. Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir. 12. Maddelerin Ayrılabilirliği: İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir. 13. Devir Yasağı: İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez. 14. İş İlişkisi: İşbu Sözleşme, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük getirmez, ayrıca; Taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını amaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz. 15. Tebligat adresleri: İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya da noter vasıtası ile karşı Tarafa teslim edilir. Bildirimler, Sözleşme’nin ilk sayfasında belirtilen Taraflara ait adreslere yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz konusu adresler, Tarafların kanuni kametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir. İşbu Sözleşme yukarıdaki hususları teyiden, tarafların imza yetkililerince ÜYELİĞİN BAŞLADIĞI tarihinde, 15 (onbeş) madde ve 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme okudum onaylıyorum kısmı tıklandıktan sonra VETTALKS’da kalacaktır 


GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE TAAHHÜTNAME


MADDE 1 – TARAFLAR

Aşağıda açık adresleri yer almakta olan katılımcı ……............. ile Vettalks Özel Sağlık

Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında aşağıdaki şartlarla, Vettalks tarafından verilen

workshop eğitimlerine ilişkin Vettalksun haklarının korunmasına adına katılımcının uyması

gereken kuralların ve yükümlülüklerinin neler olduğunun belirlenmesinin sağlanmasına

yönelik işbu gizlilik sözleşmesi ve taahhütname imzalanmıştır.

Bu sözleşmede taraflar "Vettalks" ve "Katılımcı" olarak anılacaktır.

Vettalks : Vettalks Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Adresi : Göksu Mah. Gazi Bulvarı No: 465 / 9 Kepez / ANTALYA

Katılımcı : ………………………….. (T.C. Kimlik No: ………………..)

Adresi : ……………………………………

MADDE 2- KONU

Vettalks tarafından daha önceden ilan edilen ve bildirilen workshop eğitimlerine katılan

katılımcının bu eğitimlerde sunulan bilgi, belge, uygulama vs. gibi olmak üzere tüm konular

üzerinde katılımcının uyması gereken kural ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar ile bu

konularda katılımcının verecek olduğu taahhütler işbu sözleşme ve taahhütnamenin konusunu

oluşturmaktadır.

MADDE 3- KATILIMCININ UYMASI GEREKEN KURALLAR VE TAAHHÜTLERİ

3.1- Katılımcı, eğitimde kullanılan bilgilerin sadece öğrenme amaçlı olduğunu ve gizlilik

esasında değerlendirilecek gizli bilgi niteliğinde olduğunu ve bu bağlamda 3. gerçek ve tüzel

kişilere ticari kullanım amacıyla aktarmayacağını ve alenileştirmeyeceğini kabul, beyan ve

taahhüt etmektedir. Ayrıca Katılımcı, Vettalks’un yazılı izni olmaksızın bu gizli bilgileri

üçüncü kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın

yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Bu husus herhangi bir süre ile kısıtlanmamış olup süresiz olarak devam edecektir.

3.2- Katılımcı, workshop eğitim konusunun taraflar arasında gizli bilgi olduğunu ve bu

bağlamda gizli bilgiyi korumak adına gereken her tür gizlilik esasına uyacağını kabul, beyan

ve taahhüt etmektedir.

3.3- Katılımcı, workshop eğitim konusu üzerindeki her tür fikri, sınai, mülkiyet ve ayni

hakkın Vettalks’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.4- Katılımcı, workshop eğitimi sırasında ses ve görüntü kaydedici ya da benzeri bir cihaz

ile ses ve görüntü kaydı almayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.5- Katılımcı, workshop eğitim konusuna ilişkin bilgi, belge, uygulama ve benzeri durumları

herhangi bir şekilde sosyal medyada, internet ortamında ya da benzeri bir uygulama üzerinde

kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.6- Katılımcı, Vettalks tarafından belirlenen işbu kurallara ve workshop eğitimi sırasında

bildirilen her tür kurala eksiksiz şekilde riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


3.7- Katılımcı, Vettalks tarafından verilen workshop eğitiminin içeriğinin ne olduğunu bilerek

işbu eğitime katıldığını bilmekte olup bu konuda başkaca bir hak talep etmeyeceğini kabul,

beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 4- CEZAİ ŞART UYGULANMASI

Katılımcı, yukarıda madde 3’te belirtilen kurallara ve taahhütlere uymaması durumunda

Vettalks’un uğrayacak olduğu maddi – manevi zarar ile diğer her türlü zararı dışında ayrıca

Vettalks’a ………. (……………) TL cezai şart ödeyeceğini, kararlaştırılan bu cezai şart

bedelinin fahiş olmadığını ve herhangi bir mahkeme ya da icra bildirimi olmaksızın bu

kararlaştırılan cezai şart bedelini kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonra 7 gün içinde

nakden ve peşin olarak Vettalks’a ödeyecek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 5 - TEBLİGAT ADRESİ

İş bu sözleşmede yazılı tarafların isimleri altında yer alan adresler tebligat adresidir.

Tarafların bu adreslere yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli tebligatlar olduğu kabul

edilir. Taraflar adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini diğer tarafa 7 gün içinde yazı ile

bildirmek zorundadır. Sözleşmede yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmemesinden

ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçların sorumluluğunu yeni adres bildirim

yükümünü gereğince yerine getirmeyen taraf öncelikle kabul eder.

MADDE 6 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden dolayı taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Antalya

Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İş bu sözleşme 6 maddeden ibaret olup .../.../... tarihinde 2 (iki) nüsha tanzim edilerek

taraflarca imza altına alınmıştır.


VETTALKS ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ …………………………..

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. KATILIMCI