Kişisel verilerin korunması VETTALKS ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTi  (“Vettalks” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Şirketimiz, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi anlamında, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.
1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Şirketimiz, siz web sitesi ziyaretçilerimizden elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres : yEŞİLYURT MAH. 4312 SK. NO: 18 İÇ KAPI NO: 3 KEPEZ/ ANTALYA
Telefon :05424509995
E-posta : vettalkss@gmail.com
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
https://www.vettalks.vet/ veya https://www.vettalksbusiness.com/ web sitelerimizden veya şirketimiz merkezine geldiğinizde alınan görüntülü kaydınız veya bizimle paylaştığınız ker türlü kişisel verileriniz (websitesi kullanıcı kaydı için alınan isim soyisim, meslek bilgisi, unvan, iletişim bilgileri, adres bilgileri, gerektiğinde ödeme bilgilerine ait banka kartı bilgileri) Kanun’un 4. maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak ve devamında 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde satışı yapılan ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, bunlara yönelik ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kampanyalar ile ilgili bilgi almak için internette doldurulan bilgilendirme formları süreçlerinin yönetilmesi, satış sonrası hizmetlerin sunulması, markaya ilişkin önerilerin alınması, müşteri şikayetlerinin yönetilmesi ve zorunlu ya da ihtiyari diğer ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması amaçlarıyla işlenmektedir.
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla üretici adına hareket eden kurum/kuruluşlar ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine Kanun’un 8.ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:
· Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
· Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli olması halinde, vereceğiniz açık rıza.
Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimiz’i ziyaret ederek şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, yurtiçi ve yurtdışında olan iş ortaklarımız, internet sitemiz, çerezler üzerinden gerçekleştirdiğiniz bilgi paylaşımları, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığınız iletişimler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, Şirketimiz’i ziyaret etmeniz durumunda alınan yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sıralanan ilgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in beşinci maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@diamed98.com adresine iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Saygılarımızla.
VETTALKS ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTi